Årsmøte i Det gode øls klubb

Det innkalles herved til årsmøte i Det gode øls klubb. Merk sted og tid.

Etter møtet blir årets spennende Sjoelbak-turnering avholdt! Etter et årsmøte uten lokaler med sjoelbak er igjen
Kieglekroa i drift, og vi avholder altså møtet der.

Dato: 12. april 2016
Tid: 19:00
Sted: Kieglekroa

Saksliste

1. Konstituering.

2. Årsberetning, regnskap og budsjett; herunder vedtak om kontingent.

3. Innkomne saker.
a) Vedtektsendring:
I §7 står det i dag:
«[…]Innkalling kunngjøres pr. e-post og i Den Gode Nabos lokaler.[…]»
Nytt forslag:
«[…]Innkalling kunngjøres pr. e-post og på klubbens hjemmesider. Dersom sosiale medier ellers er brukt til
møteinnkallinger og annen info, skal en lenke til innkalling gis på disse.[…]»

4. Valg av styre

5. Valg av revisor, gjøres for ett år av gangen.

6. Valg av valgkomité

7. Eventuelt

Øvrige saker, inkl. vedtektsendringer, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 4 uker
før årsmøtet avholdes. Alle saker på årsmøtet ( unntatt vedtektsendringer, jfr. § 17 ) avgjøres ved flertall av de avgitte
stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Alle betalende medlemmer foregående og/eller inneværende år har stemmerett på klubbens årsmøte.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.

Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemming skje skriftlig. Alle saker avgjøres ved
alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ / tema som er tatt opp til avstemning forkastes.

Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan innvilge andre tale- og forslagsrett.

mvh,
Håvard Midtkil
Leder
Det gode øls klubb

Legg igjen en kommentar