Årsmøte 2015

Det innkalles herved til årsmøte i Det gode øls klubb. Merk sted og tid.
Etter møtet blir årets spennende Sjoelbak-turnering dessverre IKKE avholdt!  Dette har sammenheng med at byens eneste sted med
tilgjengelige Sjoelbak-brett er under renovering etter brann.
Dato: 14. april 2015
Tid:  19:00
Sted: Brygghus 9 (i Fjordgata)
Saksliste
1. Konstituering.
2. Årsberetning, regnskap og budsjett; herunder vedtak om kontingent.
3. Innkomne saker.
4. Valg av styre
5. Valg av revisor, gjøres for ett år av gangen.
6. Valg av valgkomité
7. Eventuelt
Øvrige saker, inkl. vedtektsendringer, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 4 uker før årsmøtet
avholdes. Alle saker på årsmøtet ( unntatt vedtektsendringer, jfr. § 17 ) avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Alle betalende medlemmer foregående og/eller inneværende år har stemmerett på klubbens årsmøte.
Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.
Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemming skje skriftlig. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall
av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er
avgitt for de svaralternativ / tema som er tatt opp til avstemning forkastes.
Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan innvilge andre tale- og forslagsrett.
mvh,
Håvard Midtkil
Leder
Det gode øls klubb
Det innkalles herved til årsmøte i Det gode øls klubb. Merk sted og tid.
Etter møtet blir årets spennende Sjoelbak-turnering dessverre IKKE avholdt!  Dette har sammenheng med at byens eneste sted med tilgjengelige Sjoelbak-brett er under renovering etter brann.
Dato: 14. april 2015
Tid:  19:00
Sted: Brygghus 9 (i Fjordgata)
Saksliste
1. Konstituering.
2. Årsberetning, regnskap og budsjett; herunder vedtak om kontingent.
3. Innkomne saker.
4. Valg av styre
5. Valg av revisor, gjøres for ett år av gangen.
6. Valg av valgkomité
7. Eventuelt
Øvrige saker, inkl. vedtektsendringer, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 4 uker før årsmøtet
avholdes. Alle saker på årsmøtet ( unntatt vedtektsendringer, jfr. § 17 ) avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Alle betalende medlemmer foregående og/eller inneværende år har stemmerett på klubbens årsmøte.
Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.
Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemming skje skriftlig. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ / tema som er tatt opp til avstemning forkastes.
Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan innvilge andre tale- og forslagsrett.
mvh,
Håvard Midtkil
Leder
Det gode øls klubb

Legg igjen en kommentar